Monday , November 11 2019
Home / thailand / จี้ กรม ทรัพย์สิน ทาง ปัญย์ แจง เหตุ พิจารณา คำ คับค้าน ของ เรื่อง การ ต่า วิทยา

จี้ กรม ทรัพย์สิน ทาง ปัญย์ แจง เหตุ พิจารณา คำ คับค้าน ของ เรื่อง การ ต่า วิทยาจาก กรณี ที่ มูลนิธิ เข้าถึง เอดส์ และ เครือ ข่าย ผู้ ติด เชื้อ เอ ช ไอ วี / เอดส์ ประเทศไทย ได้ ยื่น คัดค้าน คำ ขอรับ สิทธิบัตร ยา ต้าน ไวรัส เอ ช ไอ วี และ ยา รักษา ไวรัส ตับ อักเสบ ซี ต่อ กรม ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา มา ตั้งแต่ ปี พ. ศ .2558 แต่ กรม ฯ ยัง พิจารณา ไม่ แล้ว เสร็จ นั้น

นาย นิมิต ร์ เทียน อุดม ผู้ อำนวย การ มูลนิธิ เข้าถึง เอดส์ เปิดเผย ว่า มูลนิธิ ฯ ได้ ยื่น คัดค้าน คำขอ สิทธิบัตร ยา ต้าน ไวรัส เอ ช ไอ วี และ ยา รักษา ไวรัส ตับ อักเสบ ซี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จน เสร็จ สิ้น กระบวนการ แล้ว แต่ กรม ฯ ก็ ยัง พิจารณา ไม่ แล้ว เสร็จ และ ไม่มี ความ ชัดเจน ว่า จะ พิจารณา เสร็จ สิ้น เมื่อ ไหร่ ซึ่ง มี ผล อย่าง ยิ่ง ว่า ถ้า ไม่ รีบ ตรวจ สอบ หรือ ชี้ ไป ใน ทาง ใด ทาง หนึ่ง ผู้ ยื่น ขอ สิทธิ ั ต ร สามารถ อ้าง ได้ แล้ว ว่า ยา ตัว นี้ ได้ สิทธิบัตร ตาม กฎหมาย นับ แต่ วัน ที่ ยื่น คำขอ หาก กรม ฯ พิจารณา ว่า ไม่มี สิทธิ บริษัท ยา อื่น ก็ จะ ได้ เริ่ม ผลิต ยา ทำให้ เกิด การ แข่งขัน และ ราคา ยา ก็ จะ ถูก ลง ระบบ หลักประกัน สุขภาพ จะ สามารถ ต่อ รอง ราคา ยา ได้ มาก ขึ้น ถ้า ไม่มี การ ผูกขาด โดย ใช้ จ่าย งบประมาณ ใน จำนวน เท่า เดิม แต่ จะ เพิ่ม จำนวน เม็ด ยา จำนวน ผู้ ป่วย ให้ เข้าถึง ยา ได้ มาก ขึ้น

"ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา ไม่ ควร เป็น เครื่องมือ ใน การ ผูกขาด จน เป็น เหตุ ให้ คน เข้าถึง ยา ไม่ ได้ ทั้ง ที่ มี ความ จำเป็น การ ยื่น คัดค้าน คำขอ สิทธิบัตร จำนวน 5 ฉบับ ของ มูลนิธิ ฯ เพราะ เรา มี ข้อมูล เชื่อ ได้ ว่า คำขอ ทั้ง 5 ฉบับ นี้ ไม่ เข้า ข่าย ที่ จะ ได้ รับ สิทธิบัตร เช่น ยา ไม่ ใหม่ จริง หรือ นำ ยา เก่า มา รวม เม็ด ใหม่ จน ทำให้ ผู้ ป่วย เข้า ไม่ ถึง ยา ทั้ง ยา ต้าน ไวรัส เอ ช ไอ วี และ ยา รักษา ไวรัส ตับ อั กลับ การ และ ที่ สัตว์ ที่ สัตว์ ที่ สัตว์ ที่ เหล่า กล่าว กล่าวนาย นิมิต ร์ ให้ ข้อมูล เพิ่มเติม ว่า ฐาน ข้อมูล ของ กรม ฯ ก็ ไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่ สามารถ ค้นหา ได้ ว่า ราย ละเอียด การ ขอ สิทธิบัตร เป็น อย่างไร หรือ เมื่อ ทำ จดหมาย ไป สอบถาม ทาง กรม ฯ ก็ แจ้ง ว่า ยัง ไม่มี การ ยื่น ขอ สิทธิบัตร ทั้ง ที่ มี บริษัท ยา มา ยื่น ขอ ใน ช่วง เวลา ที่ มูลนิธิ ฯ สอบถาม ไป แบบ นี้ ถือว่า มั่ว หรือ ไม่ ขณะ ที่ กรม ฯ ทำ เรื่อง ใหญ่ ที่ มี ผล กระทบ กับ ชีวิต คน เพราะ เป็นการ ให้ สิทธิ ผ และ การ ขาด ขาด การ คิด ผลิต ขาย แต่ เจียง ผู้ เดียว แล้ว กับ การ ผูกขาด โดย กรม ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา

ทั้งนี้ มูลนิธิ ฯ และ เครือ ข่าย ผู้ ติด เชื้อ ฯ เรียก ร้อง ให้ กรม ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา ดำเนิน การ ดังนี้ 1. ชี้แจง กรณี พิจารณา คำ คัดค้าน ล่าช้า และ มี กำหนด ระยะ เวลา ที่ จะ มี คำ ตัดสิน คำ คัดค้าน ที่ ชัดเจน และ ไม่ เกิน 4 ปี 2. ให้ ความ เชื่อ มั่น ต่อ สาธารณะ ว่า ข้อมูล ที่ ยื่น หลัง ประกาศ โฆษณา เพื่อ ประกอบ การ พิจารณา คำขอ สิทธิบัตร จะ ถูก นำ ไป พิจารณา ประกอบ กับ ข้อมูล แหล่ง อื่น ๆ 3. แสดง ความ รับผิด อบ ต่อ การ ให้ ข้อมูล ที่ ผิด พลาด โดย เฉพาะ กรณี ยา TAF และ 4. ต้อง แก้ไข ระบบ ฐาน ข้อมูล โดย ทันที ให้ สามารถ สืบค้น ได้ อย่าง สะดวก ข้อมูล ครบถ้วน ถูก ต้อง และ ทัน เวลา

matichon


Source link