Friday , September 30 2022

Rz ± d i TVP milcz ± nacjonalistach na marszu, ci siê oburzaj ±[ad_1]

Sukes zwykle ma wielu ojców, a masz, który przeszed³ w | wiêto Niepodleg³o çi przez Warszawe, bezsprzecznie by sukcesem pod wzglêdem frekwencji. Weduug policija wziê³o wiim udzia³ nawet 250 tys. osób. Czyj ± zas³ug ± jest frekwencja na marszu? To szybko sta³o siê przedmiotem sporów.

O sukcesie mówi strona rz ± dowa, nie wspomina jednak o Stowarzyszeni Marsz Niepodleg ³oi, które – jak sama nazwa wskazuje – odpowiedzialne jest za organizacjê marszu narodowców. Tegoroczny by a planowany przez nich od dawna, jednak po zakazie marszu, który wyda³a prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (uchylonym ostatecznie przez s ± d – red.) Swój udzia³ w pochodzie zapowiedzia³y w³adze. Negocjowa³y one z nacjonalistami, jednak dok³adnych ustaleñ nie ujawniono.

If you have a list of 11 people that are listed in the list, you can see the following: a dualj – oddzieleni od VIP-ów "stref ± buforow ±" – pozostali uczestnicy, na czele ze Straï¿szzza niepodleg³oIII sztandarami ONR. Nie ma oficjalnych danych dotycz ± cych tego, ilu uczestników przyjecha³o, by iowæ w rz ± dowym bia³o-czerwonym marszu, a ilu – by by na na Marszu Niepodleg³o. Policja poda³a tylko zbiorcze dane o 250 tys. maszeruj ± cych.

"Nie ma ¿adnych symboli organizacji narodowych"

Marsz rz ± dowy oficjalnie skoñczy³ was wasngnttona, sk ± d VIP-y odjecha³y limuzynami. The narodowcy szli dalej, na b³onia Stadionu Narodowego, gdzie przemawiali przedstawiciele organizacji i odbywa³ siê koncert.

Po wszystkim strona rz ± dowa dziêkowa³a za marsz. Szef Kancelarii Premiera Micha³ Dworczyk podziêkowania skierowa³ do MON, MSWiA i … klubów "Gazety Polskiej" oraz uczestników. Nie wymieni³ organizatorów Marszu Niepodleg³oIII.

Bardzo dobrze siê sta³o, the ten marsz mia³ charakter pañstwowy – powiedzia³ Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta.

Podkre yeli³, pewne wydarzenia powinny mieæ wymiar pañstwowy, a – tu cytat:

If we want to organize the organizational structure of our organization, we will be able to.

Pawe³ Szefernaker z MSWiA pisa³:

17:30 miidzy rondem Dmowskiego a rondem Waszyngtona dziesi ± tki tysiêcy osób i morze bia³o-czerwonych flag. Nie ma ¿adnych symboli organizacji narodowych "

Podkrehala ³, ¿e uczestnicy "przyjechali na zaproszenie prezydenta i premiera". Would you like to save the message from the previous page in the Jacek Czarnecki zamie²ci zdjêcie sztandarów nacjonalistów z godz. 17:11. By one of the widths of the widow in marszu.

Szef MSWiA na konferencji dziêkowa³ s³u�bom, is the resort of the ugzestnikom uroczysto¶ci w Warszawie. There is no information about the organizatorach Marszu Niepodleg³o z krêgów narodowych. Doda ³, ¿e incydenty na marszu, jak np. spalenie flagi UE, by³y "w oczywisty sposób godne potêpienia, ale marginalne". Warto zaznaczyæ, narrated by nichtowz nie widz in nic zoego w spaleniu flagi i wrêcz kpi ± z tego, ¿e ¶ciga za to policja.

"To nie by³ wasz marsz"

Zupé³nie inaczej ni¿ strona rz ± dowa niedzielne wydarzenia widzieli narodowcy ze rorodowisk, które organizuj ± Marsz Niepodleg³oIII. Szef Ruchu Narodowego Robert Winnicki mówi³ w rozmowie z Onet.pl, ¿ez d "przy³ ± czy³ siê do organizacji marszu".

Popupzednia w³zza walczy³a z Marszem Niepodleg³o, obecna chcia³aby zaw³aszczyæ jego sukces – stwierdzi³ Winnicki.

Doda ³ "race, tardy sprzeciw wobec UE, narodowcy z zagranicy czy transparenty organizacji katolickich, narodowych" nale¿ do do "istoty marszu.

You can not do this by pressing m.in. takie komentarze:

A gdzie podziêkowania dla Stowarzyszenia Marsz Niepodleg³o, where is the polycytical policy?

Can you find out what's on the web?

To nie by³ wasz marsz.

"Dzi¶ przez Warszawê przesz³y 2 marsze.Marsz prezydencki (oko³o 5 tys., Oddzielony od mz przez ¯andarmeriê Wojskow ±) oraz oddolny, organizowany od wielu lat Marsz Niepodleg ³oi (oko³o 250 tys., Poni¿szy obrazek) "- Napisano na oficjalnym koncie M³odzieyy Wszechpolskiej. Wpis narodowcy podawali dalej – znalaz³ siê m.in. You can also use the Mozilla Firefox browser to browse through the pages of the Mozilla Firefox website.

"Nieprawdziwy wpis cz³owieka z najbli sszego otoczenia prezydenta"

You are invited to go to the Freakwencjê. Andrezeja Dudy. If you do not know what to do, let's see if you are on the Twitter page, and you will be able to find out what's going on in the ninjasalisti nocjonalistów in the Stadiumu Narodowego zosta³o 6 tys. osób.

"244 tys. Meszu isn" by the name of the author of the article "Narodowców" – podchwyci³ Marcin Kêdryna z Kancelarii Prezydenta.

Szybko skrytykowa³ to Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. "Niepegancki i nieprawdziwy wpis cz³owieka z najbli sszego otoczenia prezydenta" – oburzy³ siê Bosak. Zapewnia іs "przez koncert na bіооnоn przewinê³o siên mnóstwo ludzi, z pewnoiici kilkadziesi ± tysiêcy, takwee z PiS i GP".

Marsz Niepodleg³o õ w TVP Info i "Wiadomo¶ciach"

In the case of the news, the TV company reported that the TVP Info is a polo flag, and it is the flag of the organizational news. Narodowcy by means of "wadomohecia" TVP 11 i 12 listopada, chocia w "jedynkach", czyli pierwszych materia³ach serwisu mówiono o marszu, jaki odby³ si w Warszawie obchodach w kraju.

There are 11 messages in the list and the information is 200 tys. patriotów w Warszawie; Podkrehalono, ¿e "ra raz pierwszym marsz mia³ charakter pañstwowy". This article is a collection of pages on the English version of the post. This page is a poster of the Pygmalas.

12 listopad "wadomohecia" is the most widely used media in the world and is used as a "zanych z nim flag". If you have any questions, please click on the following link:

'Wiadomo'ci' TVP z 12.11.2018 r.'Wiadomo'ci' TVP z 12.11.2018 r. wiadomosci.tvp.pl

"Wygumkowani przez pana kurskiego"

Przekaz TVP skrytykowa ³ Robert Winnicki. – Nie we wszystkich mediachildren relocjonowano nasz marsz – mówi³ na konferencji podsumowuj ± cej Marsz Niepodleg³o.

Muszên niestety stwierdziæ, ¿e telewizja rz ± dowa przedstawi³a zamanipulowany przeaz tego dnia, nad czym ubolewamy – stwierdzi³ Winnicki.

– To do so, the TVP sprawia³ wra.tenie, jakby spo³eczna mzez mærk, poz tymok, is a rz of dzhe, which is by and by. There is a new tool – mówi³ pose³. Zarzuca ³, "organizatorzy Marszu Niepodleg³o" w ogóle w telewizji rz ± dowej nie maj ± g³osu ".

Sense niejako wygumkowani przez pana Kurskiego i jego ekipê. To niesmaczne. To poziom propagandy, który razi – oceni³ Robert Winnicki.

[ad_2]
Source link